Nog maar eens een nieuw attest bij de verkoop van een gebouw: het ‘asbestattest’

Vanaf 23 november 2022 moet al wie een gebouw verkoopt dat vóór 2001 werd opgericht, verplicht een asbestattest laten opstellen door een daartoe erkende asbestdeskundige. Vanaf 2032 moet élk gebouw met bouwjaar vóór 2001 een asbestattest hebben. Met deze nieuwe verplichting wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen.

Asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering

De invoering van een asbestattest kadert verder in het asbestafbouwbeleid  van de Vlaamse regering dat als doelstelling heeft Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestvrij maken.

Het asbestattest bevat informatie over asbest in het gebouw en gaat na of het gebouw asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het asbestattest doet enkel een uitspraak over de zichtbare materialen. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht. Let op! Indien er werken werden uitgevoerd waardoor onderliggend materiaal zichtbaar wordt, dan is er een bijkomend destructief onderzoek nodig voor deze werkzone en moet mogelijks een nieuw attest worden aangevraagd.

Alle mogelijke types gebouwen

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke toegankelijke constructie met risicobouwjaar (TCR) zoals omschreven in het Vlaamse Materialendecreet. De grondoppervlakte dient groter dan 20 m² te zijn. De technische term TCR kan een woning zijn, maar ook een bedrijfsgebouw, overheidsgebouw, agrarisch gebouw of een religieus gebouw. Alle mogelijke types van gebouwen vallen dus onder de verplichting van het ter beschikking stellen van een asbestattest.

Vanaf 2032 verplicht voor alle woningen ouder dan 2001

Vanaf 23 november 2022 is er een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd vóór 2001. De inhoud van het attest dient door de verkoper meegedeeld te worden aan de koper van het pand ten laatste bij de ondertekening van de compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw die onder het stelsel van mede-eigendom vallen, geldt de verplichting pas vanaf 1 mei 2025. Vanaf 2032 dient elke eigenaar van een pand dat gebouwd is vóór 2001 te beschikken over een asbestattest. Voor gebouwen die gebouwd zijn na 2000, is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar heeft. Ook de verhuurder van een pand dat gebouwd is vóór 2001 dient vanaf 2032 te beschikken over een asbestattest.

De verplichting om een asbestattest ter beschikking te hebben, geldt enkel voor de overdracht onder levenden. Een gebouw bekomen door een erfenis valt dus niet onder deze verplichting. Wel elke overdracht van een eigendomsrecht van een gebouw, en het vestigen van zakelijke rechten op een gebouw.

Gecertificeerde asbestdeskundige

Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige mag een inventarisatie uitvoeren voor het asbestattest. Op de website van OVAM wordt elk jaar een lijst gepubliceerd van gecertificeerde asbestdeskundigen. Vermits de opleidingen tot gecertificeerd asbestdeskundige nog maar pas zijn gestart, is het aantal beschikbare deskundigen op dit ogenblik wellicht lager dan de vraag ernaar. Wie een attest aanvraagt, zal dus zeker in de beginfase rekening moeten houden met een wachttijd van enkele weken. Naar wat wij vernemen zal de kostprijs van zo’n attest wellicht zo’n 750 EUR, exclusief BTW bedragen.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar. Zonder het verplichte asbestattest zal geen geldige verkoop kunnen doorgaan.

Vanaf 23 november 2022 verplicht

Naast het reeds verplichte bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), het keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat (EPC) dient de verkoper van een gebouw (dat ouder is dan 2001) vanaf 23 november 2022 dus ook een geldig asbestattest voor te leggen.

Indien u vragen hebt betreffende de wettelijke verplichting van het voorleggen van een asbestattest kunt u ons kantoor consulteren voor verdere informatie.

 

Jorgen De Wolf