"Geldt een email als bewijs voor de rechtbank? En wat met een sms?"

Het bewijsrecht evolueert. De middelen waarmee het bewijs kan worden geleverd van bepaalde feiten evolueren ook. E-mails worden tegenwoordig in gerechtelijke procedures bijna steeds als rechtsgeldig (begin van) bewijs aanvaard. Tenzij de geadresseerde de ontvangst van de email betwist. In dat geval is het aan de afzender om te bewijzen, of minstens heel aannemelijk te maken, dat de bestemmeling van de e-mail deze ook daadwerkelijk heeft ontvangen in zijn mailbox.

Een van de vragen die zich momenteel steeds vaker stelt, is of een sms-bericht wel als rechtsgeldig bewijs kan worden aangevoerd in een gerechtelijke procedure. Het antwoord daarop is helaas niet eenduidig. Zowel het hof van beroep in Antwerpen, als het hof van beroep te Gent hebben zich recentelijk moeten uitspreken over deze vraag. Helaas voor de rechtszekerheid kwamen beide hoven van beroep tot een andersluidende uitspraak. In het ene geval werd een sms wél aanvaard als een begin van bewijs (weliswaar onder bepaalde voorwaarden), doch in het andere geval werd een sms dan weer niet aanvaard als bewijsmiddel. Het is immers zeer moeilijk om 100% zekerheid te hebben over wie het tekstbericht daadwerkelijk heeft verzonden, de titularis van het gsm nummer, of toch een derde die met andermans toestel het bericht heeft verstuurd?

Voorzichtigheid is dus geboden. Weet dat een sms mogelijks tegen u kan worden gebruikt indien u gevoelige informatie verstuurt en weet dat u helemaal niet zeker bent dat uw sms als bewijs zal worden aanvaard indien u uw tegenpartij in gebreke stelt of een factuur protesteert bijvoorbeeld.

Nog beter is ons vooraf te contacteren indien u van oordeel bent dat uw rechten mogelijks in het gedrang kunnen komen.