Algemene privacy policy

1. Inleiding

BVBA ADVOCATENKANTOOR TOM GOOSSENS heeft haar maatschappelijke zetel op het adres Van Gervenstraat 1 te 9120 Beveren en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0465.358.587. Voor de leesbaarheid van deze pagina wordt verder kortweg verwezen naar GOOSSENS ADVOCATEN.

GOOSSENS ADVOCATEN hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij willen u door middel van deze Privacy Policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze pagina bevat onze algemene privacy policy. Het wordt op deze website geplaatst omdat het op die manier voor iedereen toegankelijk is. Het onderwerp ervan is evenwel veel ruimer dan de gegevens die u gebeurlijk achterlaat op onze website.

Wij vragen dat u deze pagina aandachtig leest, gezien het belangrijke informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

BVBA ADVOCATENKANTOOR TOM GOOSSENS met maatschappelijke zetel gevestigd Van Gervenstraat 1 te 9120 Beveren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0465.358.587 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”).

U kan GOOSSENS ADVOCATEN bereiken via volgende contactgegevens:
Goossens Advocaten
Van Gervenstraat 1
9120 Beveren
Tel: 03/750.94.60
Fax: 03/750.94.64
E-mail: info@goossensadvocaten.be

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

Naargelang uw hoedanigheid of relatie tot onze onderneming, verwerken wij van u een of meerdere van volgende persoonsgegevens, waaronder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

4.1 Gegevens van cliënten, tegenpartijen en partijen inzake

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens alsook een of meerdere van de hierboven omschreven persoonsgegevens van onze cliënten en opdrachtgevers, tegenpartijen en partijen inzake, desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn in hoofdzaak de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, inclusief gebeurlijk het instellen, uitvoeren of onderbouwen van dan wel het verweer op een rechtsvordering. Daarnaast ook het cliëntenbeheer en de boekhouding.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst; het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen; de noodzaak voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (uitzondering artikel 9,f AVG) en ons gerechtvaardigd belang.

4.2 Gegevens van derden

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens, het KBO-nummer en rekeningnummer van derden, waaronder confraters, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, experten, verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen en opdrachtgevers e.d.m.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten inclusief gebeurlijk het instellen van een rechtsvordering, het dossierbeheer en de boekhouding.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst; het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen; de noodzaak voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (uitzondering artikel 9,f AVG) en ons gerechtvaardigd belang.

4.3 Gegevens van leveranciers en medewerkers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens, het KBO-nummer en het rekeningnummer van onze leveranciers en medewerkers, evenals hun eventuele personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/externe medewerkers en de boekhouding.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

4.4 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

4.5 Andere gegevens

Naast de bovenstaande gegevenscategorieën verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke contacten via de website, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de eventuele uitvoering van een overeenkomst, het belang van onze activiteiten en public relations.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

5. Toegang en doorgifte van gegevens

5.1 Toegang door werknemers, medewerkers en aangestelden

In principe worden uw gegevens louter intern door GOOSSENS ADVOCATEN behandeld.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs, secretariaatsmedewerkers en gebeurlijk aan externe medewerkers.

Wij garanderen dat elke medewerker of aangestelde enkel deze persoonsgegevens zal verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn / haar taak en dat iedere verwerking zal geschieden conform de geldende regelgeving en de bepalingen van huidige policy.

5.2 Doorgifte in het kader van de behandeling van een dossier

De behandeling van een dossier impliceert dat gebeurlijk persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan derden. Gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere advocaten, tegenpartijen, opdrachtgevers, rechtbanken e.d.m. Deze doorgiftes vallen steeds onder onze deontologische verplichtingen. Wij garanderen dat enkel die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.

De aard van onze dienstverlening noodzaakt dat gebeurlijk gegevens worden doorgegeven aan derden teneinde duidelijke en afgelijnde diensten te verstrekken, zoals gerechtsdeurwaarders, deskundigen, notarissen, overheidsdiensten e.d.m. Wij garanderen dat enkel gegevens worden bezorgd in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

5.3 Doorgifte aan externe dienstverleners

GOOSSENS ADVOCATEN doet voor bepaalde diensten beroep op externe verwerkers. Dit betreft onder meer onze IT-leverancier, onze softwareleverancier, onze website-host, onze boekhouder,…

Aangezien deze dienstverleners in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens, sluit GOOSSENS ADVOCATEN met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

GOOSSENS ADVOCATEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5.4 Tot slot

In principe worden geen gegevens doorgegeven aan partijen gelokaliseerd buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit gebeurlijk toch nodig is worden alleen persoonsgegevens doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

GOOSSENS ADVOCATEN verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

De gegevens worden in elk geval bewaard gedurende de termijn nodig in het kader van onze contractuele, fiscale en deontologische verplichtingen.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot GOOSSENS ADVOCATEN via het adres info@goossensadvocaten.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. GOOSSENS ADVOCATEN houdt eraan zo snel mogelijk en binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat GOOSSENS ADVOCATEN gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen; voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ons gerechtvaardigde belang.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan GOOSSENS ADVOCATEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

BVBA GOOSSENS ADVOCATEN gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Bij verdere vragen

Indien u na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met BVBA ADVOCATENKANTOOR TOM GOOSSENS, hetzij per post hetzij per e-mail.

Goossens Advocaten
Van Gervenstraat 1
9120 Beveren
Tel: 03/750.94.60
Fax: 03/750.94.64
E-mail: info@goossensadvocaten.be